موارد همکاری

  • Xipingle, Zhengding County, Shijiazhuang, Hebei Province, P.R. China
  • +86-311-88268111
    +86-311-85175073
    +86-311-85175076
  • pinglegroup@pingle.cn

موارد همکاری

بازدید کردن مشتری ما در سال 2018
بازدید کردن مشتری ما در سال 2017
بازدید کردن مشتری ما در سال 2016
بازدید مشتری 2015
بازدید مشتری 2014
مشتری بازدید 2013